Narava v Sloveniji je izjemno bogata, z zelo visoko stopnjo biotske raznovrstnosti tako glede ekosistemov kot različnih rastlinskih in živalskih vrst v njih.

Imamo najvišji delež območij Natura 2000 v Evropski uniji, 60 odstotkov našega ozemlja pokriva gozd. V Sloveniji ščitimo naravno bogastvo, ohranjamo naravno ravnovesje in raznovrstnost živih organizmov ter varujemo redke, dragocene in znamenite naravne pojave, in to ne le za nas, ki tu živimo danes, temveč tudi za naše potomce. Ohranjeno, pristno naravno okolje je izjemna dediščina za prihodnje rodove. Človek je tudi živo bitje, zato brez narave ne more preživeti. Je temelj našega obstoja. Daje nam zrak, ki ga dihamo in vodo, ki jo pijemo; od nje so odvisni naša hrana, zdravila in surovine. Neokrnjena narava nas ščiti pred hujšimi vetrovi in nenadnimi poplavami, pred sušami, plazovi in drugimi neprilikami. Človek pa z nekaterimi svojimi dejavnostmi ogroža številna druga živa bitja in tudi sebe. Pri tem izrablja neobnovljive vire (npr. fosilna goriva) ali preveč izrablja obnovljive vire oz. jih izrablja hitreje, kot se obnavljajo. Pri številnih človekovih dejavnostih nastajajo tudi snovi, ki se razgrajujejo zelo dolgo (npr. nekatere vrste plastike in radioaktivni odpadki). Zato je smotrno, da okolje varujemo in omejimo tiste dejavnosti človeka, ki so za naravo in okolje škodljivi.

Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali so tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost, torej ekosisteme, habitate ali vrste in, ali zdravje ljudi in gospodarstvo. Ljudje so s svojim ravnanjem hote ali nehote te vrste razširili v Sloveniji. Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih. Invazivne tujerodne vrste povzročajo težave domorodnim vrstam, saj jih izpodrivajo, prenašajo tudi  bolezni in zajedavce, proti katerim domorodne vrste niso odporne ali nanje prilagojene. Vse to ogroža biotsko raznovrstnost. Ljudje imamo zaradi nekaterih vrst zdravstvene težave, na primer alergije, poškodbe kože. Nastaja tudi vse večja gospodarska škoda, saj zmanjšujejo pridelke, višji so stroški vzdrževanja javnih površin in funkcionalnih zemljišč stavb.  Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju

(Ur. l. RS, št. 52/16, 116/20) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja tudi v prej omenjenih stavbah, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m2.

Nove zbiralnice za odpadno jedilno olje v občini Škofja Loka

February 21, 2024|Comments Off on Nove zbiralnice za odpadno jedilno olje v občini Škofja Loka

Komunala Škofja Loka je v sklopu projekta Čisto Škofjeloško v občini Škofja Loka postavila 4 nove zbiralnice za odpadno jedilno olje. Skupno imamo sedaj v občini Škofja Loka 11 in v občini Železniki 2 rumeni [...]

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO?

July 11, 2023|0 Comments

Prehod na krožno gospodarstvo ni le izziv Slovenije, ampak tako Evropske unije kot celotnega sveta. Evropska unija letno proizvede ogromno količino odpadkov (2,5 milijarde ton). Z željo po njihovem zmanjševanju zato posodablja zakonodajo v smeri [...]

EKO DAN V ŠKOFJI LOKI

May 14, 2023|0 Comments

V soboto, 20. maja 2023 vas vabimo na parkirišče nekdanje vojašnice, kjer bo Komunala Škofja Loka v sodelovanju z Občino Škofja Loka in številnimi drugimi partnerji organizirala EKO DAN ZA ŠKOFJO LOKO. EKO DNEVA SE [...]

POSKUSNO ZBIRANJE SILAŽNE FOLIJE

May 5, 2023|0 Comments

Silažna folija je odpadek, ki nastaja pri dejavnosti, zato ne sodi med komunalne odpadke. Zaradi vse večje potrebe po oddaji Komunala Škofja Loka organizira poskusno akcijo zbiranja silažne folije, ki bo potekala od 8. 5. do 12. 5. 2023 v [...]

Nova sezona Ekoloke

April 21, 2023|0 Comments

V Škofji Loki se začenja sezona eKOLOke, ki deluje v sistemu Gorenjska.bike. Slednji deluje še v sedmih gorenjskih občinah, ki prav tako v teh dneh začenjajo z obratovalno sezono. Cene paketov so za uporabnike ugodne. [...]

NOVI ZABOJNIKI ZA BIOLOŠKE ODPADKE

April 6, 2023|0 Comments

Komunala Škofja Loka začenja z zbiranjem bioloških odpadkov v manjših zabojnikih, ki so prilagojeni potrebam uporabnikov iz gospodinjstev. Sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov v črnih zabojnikih, ki so bile izvedene v septembru leta 2022, so v [...]

ODVOZ ZELENEGA ODREZA

March 28, 2023|0 Comments

Komunala Škofja Loka ponovno organizira brezplačno poskusno zbiranje zelenega odreza v občini Škofja Loka. Odvoz odreza se bo izvajal vsak torek v aprilu po predhodnem dogovoru. Od vključno 4. 4. do vključno 25. 4. 2023 [...]

OGLJIČNI ODTIS OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2019

January 11, 2023|0 Comments

Podnebne spremembe predstavljajo enega največjih izzivov 21. stoletja. Človeške aktivnosti in vedno večja poraba fosilnih goriv po industrijski revoluciji so povzročili naraščanje koncentracij toplogrednih plinov v ozračju. Vidne posledice so naraščanje svetovne temperature, posledično taljenje [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka