Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Pomemben dejavnik pri doseganju ciljev pa je prav trajnostna mobilnost, ki prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. Uveljavljanje načel trajnostne mobilnosti v mestih pospešuje tudi razvoj gospodarstva na lokalni ravni.

Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

Celostna prometna strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti izzive občin, ki so povezani s prometom, s čimer jim pomaga uresničiti njihove ključne razvojne potenciale. Pri tem je oblikovanje politik ključno strateško področje, kjer se posamezne politike medsebojno dopolnjujejo, podpirajo in tvorijo celovit sistem razvoja. Prometna politika je del sistema politike gospodarskega razvoja, družbene blaginje ter prostorske in okoljske politike. Prometna politika upošteva razvojne potrebe ter jih usklajuje z možnostmi za izvajanje investicij, ob upoštevanju prostorskih, okoljskih, podnebnih in drugih omejitev, na podlagi katerih oblikuje skladne cilje.

Na področju trajnostne mobilnosti se investira v infrastrukturo za pešce in kolesarje, izboljšuje javni potniški promet, zagotavlja finančne spodbude in osvešča javnosti o pomembnosti trajnostne mobilnosti. Mestni prostor je potrebno preučiti z namenom optimizacije pretoka prometa. Tako bi povečali in spodbudili uporabo nemotoriziranega prometa kot sta pešačenje in kolesarjenje. Ulice je treba prilagoditi, urediti poti za pešce, prehode in kolesarske steze. Prometna križišča je treba vzpostaviti tako, da se ustvarijo povezovalne točke med različnimi vrstami prometa, s čimer se olajša dostop do sistema javnega prevoza in razširi njegova ponudba, tako v velikih mestih kot tudi v manjših soseskah in v vaseh.

Po okriljem Ministrstva za okolje, podnebje in energijo se razvija tudi slovenska platforma za trajnostno mobilnost. Je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno.

Platforma se razvija v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE.

INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE (splošne usmeritve), izdalo in založilo: Ministrstvo za infrastrukturo RS. (.pdf)

Skupaj za več lokalne hrane v javnih zavodih

May 24, 2024|0 Comments

Spoštovani. Vabimo vas na regijsko strokovno srečanje Vabilo Regijsko srečanje za več lokalne hrane v javnih zavodih, v sredo, 5. junija 2024, na posestvu Biotehniškega centra Naklo. Srečanje je priložnost za izmenjavo mnenj, seznanitev s [...]

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

October 12, 2023|Comments Off on Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

Vabljeni, da se akcije udeležite in nevarne odpadke na varno odložite! Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na prvotni embalaži eno ali več oznak za nevarnost ‒ eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo [...]

DRUGA JAVNA RAZPRAVA O PARKIRANJU

June 6, 2023|0 Comments

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Inštitut za politike prostora in Ljubljanski urbanistični zavod v sklopu projekta "Trajnostna parkirna politika, priprava nacionalnih smernic, strokovnih podlag in nacionalne parkirne platforme - 1. sklop" organizirajo drugo javno razpravo: [...]

NA HISTORIAL S KOLESOM eKOLOka

June 2, 2023|0 Comments

Jutri, 3. 6. 2023, bo staro mestno jedro Škofje Loke spet obarvala pisana druščina srednjeveških meščanov, rokodelcev in umetnikov, ki nam bodo pričarali starodaven sejemski utrip na Historialu Škofja Loka. 3. 6. pa je tudi svetovni dan kolesarjenja. [...]

POLNI ZAGONA KOLESARIMO V SLUŽBO

May 9, 2023|0 Comments

Nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti in spreminjanju vsakodnevnih potovalnih navad. Opravite registracijo na spletni strani www.polnizagona.si, kliknite “Zaženite se”, spoznajte svoj “koledar” – kolesarski koledar in začnite [...]

POLNI ZAGONA KOLESARIMO NA DELO

May 3, 2023|0 Comments

Od 8. maja do 2. junija se partnerji projekta Trata 2.1 pridružujejo nacionalni pobudi spodbujanja kolesarjenja na delo Polni zagona. Svoje sodelavce bomo spodbujali, da pustijo avto doma in na delo prikolesarijo. Ni važna razdalja, [...]

VOŽNJA V NARAVNEM OKOLJU

September 16, 2018|0 Comments

Ureditev vožnje s kolesi in vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju urejajo določila Zakona o ohranjanju narave, ki veljajo od 8. julija 2014 dalje. Vožnja s kolesi Vožnja s kolesom v naravnem okolju [...]

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2017

September 11, 2017|0 Comments

V okviru prireditev Evropskega tednu mobilnosti je Občina Škofja Loka v sodelovanju z razvojno agencijo Sora izvedla delavnico z naslovom POMEN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI ZA USPEŠNA GLOBALNA POJETJA. Podobno kot mesta in njihovi prebivalci, se tudi [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka