Ureditev vožnje s kolesi in vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju urejajo določila Zakona o ohranjanju narave, ki veljajo od 8. julija 2014 dalje.

Vožnja s kolesi

Vožnja s kolesom v naravnem okolju je dovoljena:

  • po gozdnih cestah,
  • na utrjenih poteh, če temu ne nasprotujejo lastniki ali upravljavci teh poti. Utrjena pot je tista, ki je utrjena z gradbenimi posegi ali je utrjena s peš hojo ali z vožnjo,
  • po gozdnih vlakah, če je vlaka posebej označena oz. določena v gozdarsko gojitvenih načrtih,
  • po planinskih poteh, če je pot posebej označena (kot doslej, gl. zakon o planinskih poteh),
  • v okviru javne prireditve za katero je potrebno predhodno soglasje Zavoda za ohranjanje narave in pozitivni mnenji Zavoda za gozdove Slovenije, če je prireditev na gozdnih zemljiščih oz. Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v primeru kmetijskih zemljišč. Soglasje se poda s pogoji, ti pogoji pa so del dovoljenja za javno prireditev, ki ga izda upravna enota,
  • za dovoljeno vožnjo s kolesi v naravnem okolju veljajo tudi vse izjeme za opravljanje dejavnosti, službene vožnje in opravljanje raznih nalog.

V vseh drugih primerih vožnja s kolesom v naravnem okolju ni dovoljena.

Vožnja z vozili na motorni pogon

V naravnem okolju je vožnja omejena le na prometno infrastrukturo, torej na javne ceste in na nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet ter na gozdne ceste. Izjemoma je ustavljanje in parkiranje dovoljeno:

  • v 5-metrskem pasu ob cestah ter parkiranje v okviru javnih prireditev,
  • službene in podobne vožnje, ki pa veljajo le, če dostop ni mogoč po javnih cestah,
  • za dostop do objektov, ki niso neposredno povezani z javnimi cestami in nekategoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni cestni promet. Do takih objektov je seveda dovoljeno dostopati tudi po nekategoriziranih cestah (npr. kolovoz), ki po Zakonu o ohranjanju narave spadajo v naravno okolje.

Javne prireditve vožnje v naravnem okolju so dovoljene izven zavarovanih območij narave, izven območij narave s posebnim statusom in izven območij, varovanih s predpisi o urejanju gozdov, in sicer na podlagi dovoljenja, ki ga izda upravna enota. Potrebno je predhodno soglasje Zavoda za ohranjanje narave in pozitivni mnenji Zavoda za gozdove Slovenije oz. Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Soglasje se poda s pogoji, ti pogoji pa so del dovoljenja za javno prireditev.

Vozila na motorni pogon – če nimajo registrskih tablic – morajo biti od 1. januarja 2017 dalje, označena in evidentirana.

Nadzor in ukrepanje v primeru kršitev je v pristojnosti državnih nadzornih organov.

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka